Erityisopetuksen toimintamallit kehittyvät

Saimme tämän lukuvuoden alussa oman erityisopettajan, joka on koululla useampana päivänä viikossa. Uudelle opettajalle avautuikin mahdollisuus kehittää toimintaa monipuolisesti, sillä erityisopetus ei ole vielä vakiintunut ilmiö lukiomaailmassa.

Opetushallituksen rahoituksen turvin olemme pystyneet yhtenä osana Mun lukio 2021 -hanketta kehittämään Kalevan lukion erityisopetuksen toimintamallia. Erityisopettajamme on tutustunut lukiokenttään, tehnyt laajaa kartoitustyötä erityisopetuksen erilaisista käytänteistä Suomen lukioissa ja tehnyt parhaat synteesit ja omat käytännöt, jotka sopivat juuri meidän lukioomme.

Erityisopetuksen kehittämisen lähtökohtana ovat olleet uusi lukiolaki sekä ylioppilastutkintolautakunnan uudet ohjeet ja määräykset. Myös uudet lukion opetussuunnitelman perusteet ja paikallisen LOPSin kehittäminen antavat erityisopetuksen kehittämiseen uusia ajatuksia ja ideoita.

Syksyn 2019 tavoitteena oli erityisopetukseen liittyvän tietoisuuden lisääminen. Oman erityisopettajan läsnäolo useana päivänä viikossa on mahdollistanut jatkuvan dialogin erityisopettajan ja muiden lukion aikuisten välillä. Yhteistyön sujuvuuden kannalta on tärkeää, että erityisopettaja ”puhuu samaa kieltä” opettajien kanssa, ja yhteinen kieli onkin tiiviin vuoropuhelun myötä päässyt syntymään. Yhteistyötä on ollut niin äidinkielen, eri kielten, matematiikan kuin reaaliaineiden opettajien kanssa. Tavoitteena on ollut löytää tarkoituksenmukaisia, oikea-aikaisia ja yhteisiä tapoja tukea opiskelijoita. Lisäksi opettajille järjestettiin syksyllä erityisopetukseen liittyvä koulutus. Yhteistyö opinto-ohjaajien sekä muun opiskeluhuoltoryhmän kanssa on ollut myös antoisaa.

Toinen syksyn tavoite oli erityisopetukseen liittyvien prosessien tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen. Toimintakäytäntöjä on luotu mm. lukio-opintojen aikaisten tukitoimien järjestämiseen, ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävien erityisjärjestelyhakemusten laatimiseen sekä lukitestien järjestämiseen. Myös erityisopettajan työtehtäviä on rakennettu ja tarkennettu syksyn aikana.

Opiskelijat ovat löytäneet erityisopettajan hyvin. Opiskelutaitojen ohjaus, oppimispulmien selvittely, lukio-opintojen tukitoimien suunnittelu, lukitestien tekeminen, lukilausuntojen kirjoittaminen sekä erityisjärjestelyjen hakeminen ylioppilaskirjoituksiin ovat olleet asioita, joissa erityisopettaja on erityisesti saanut olla mukana. Useimpien opiskelijoiden kohdalla tapaamisia ollut 2 – 5 syksyn aikana. Tavoitteena onkin, että erityisopettaja kulkisi opiskelijoiden rinnalla aina lukio-opintojen alusta opiskelijan valmistumiseen saakka.

Myöhemmin luvassa myös erityisopetuksen materiaaleja!

Yhteistyöhanke Tampereen yliopiston kanssa: Lukiolaisen Taskutuutori

Kohti entistä paremmin valaistua lukiopolkua!

Teemme kevään 2020 aikana yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa lukiolaisen opiskelutaito-oppaan, lukiolaisen Taskutuutorin. Oppaan sisältöjä työstetään yhdessä omien opiskelijoidemme kanssa.

Opas tehdään kaikille Suomen lukioille käytettäväksi.

Uudistuva lukion opetussuunnitelmassa korostuvat opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelutaitoihin liittyvät teemat. Lukiolaisen Taskutuutori on yksi tärkeä työväline tukemaan opiskelijan kasvua lukiolaiseksi ja kypsymään kohti jatko-opintoja ja työelämää. Opas tukee lukiolaista kehittämään omia reflektointitaitoja. Reflektointitaidot luovat kykyä uuteen ajatteluun ja asiantuntijana kasvuun.

Taskutuutorista on juuri ilmestynyt korkeakouluopiskelijoiden oma versio, johon voit tutustua tarkemmin täällä: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/119788

Oppaan tekijät kuvaavat teosta näin:

Opiskelutaito-opas Taskutuutori auttaa rakentamaan opiskelutaidoista laukaisualustan, josta voi singahtaa akateemisen ajattelun avaruuteen. Ajattelun avaruus syntyy kyvystä luopua vallitsevista ajattelun kaavoista ja itsestäänselvyyksistä. Niistä irtautumiseen tarvitaan kriittisyyttä ja luovuutta, jotka saavat voimaa tutkimusperustaisen tiedon viisaasta hyödyntämisestä. Näihin asioihin Taskutuutori johdattaa. Ajattelun avaruudessa on mahdollista irtautua maan painovoimasta – yhteisössä vallitsevista ajattelutavoista. Hetkittäinen irtiotto perinteisistä näkemyksistä auttaa tunnistamaan niin kehittämistarpeessa olevia kuin vahvistusta kaipaavia asioita. Taskutuutori on oppimiseen innostaja ja oman ajattelun tarkastelun tukija. Se auttaa niin akateemiseen maailmaan sisäänpääsyssä kuin siellä pärjäämisessä ja pyrkii lisäämään opiskelukulttuurin inhimillisyyttä. Oppaassa käsitellään sellaisia opiskelutaitoja ja asiantuntijuuden rakennuspalikoita, joita opintojen varrella jatkuvasti tarvitaan mutta joiden kehittymiselle harvoin tarjotaan tukea. Käsiteltävät teemat ovat ajattelun taidot, teoria ja käytäntö, reflektiotaidot, yhteistyötaidot, kirjoittamistaidot, ammatti-identiteetin ja asiantuntijuuden kehittyminen, tunnetaidot sekä luovuus. Näitä teemoja käsitellään oppaassa sekä tieteellisesti että opiskelijan kokemusmaailmasta käsin.

Kaisu Mälkki ja Anette Mansikka-Aho
dc.publisher
Tampereen yliopisto

dc.rights
cc by-nc-nd 4.0

Mun lukio 2021 -hankkeen taustaa: LOPS2021 Kalevan lukiossa

Suomen lukiokoulutus on positiivisessa myllerryksessä, jossa kehitetään yhä paremmin opiskelijaa ja hänen oppimistarpeitaan palvelevaa lukiota.

Kalevan lukiossa on kulunut lukuvuosi saanut lisäsävyjä Opetushallituksen rahoittamasta “Mun lukio 2021” -hankkeesta. Hankkeessa kehitetään innovatiivista, lukiolaisen omaa lukiota, jossa opiskelijat ja henkilökunta muodostavat dialogissa elävän yhteisön.

Hankkeen keskeisiä tavoitteita on kehittää opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen prosesseja. Niinpä Kalevan lukiossa tehdään opetussuunnitelmatyön ohella mm. lukiolaisille suunnattua opiskelutaito-opasta, suunnitellaan siihen liittyvää opintojaksoa, kehitetään toimintamalleja erityisopetukseen ja luodaan uusia malleja opiskeluhuoltotyöhön.

Korkeakouluyhteistyöhön liittyviä hankkeita on tänä lukuvuonna useampi. “Mun lukio 2021” -hankkeen puitteissa tehdään kurssi siirtolaisuuden, pakolaisuuden ja maahanmuuton teemoista. Kurssi suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (KUMU) – tutkinto-ohjelman kanssa. Kalevan lukion ja Tampereen yhteiskoulun lukion opiskelijat pääsevät osallistumaan maaliskuussa alkavalle kurssille.